Facktermer

Här hittar du ett axplock av facktermer och förkortningar som används inom flygbranschen.

A/C
Aircraft
Luftfartyg Avser både flygplan och helikoptrar. Flygplan (Sverige) Airplane (USA) Aeroplane (UK)
ACARS
Aircraft Communication And Reporting System
Skickar skrivna meddelanden till och från flygplan via VHF-baser eller satellit
AEA
Association of European Airlines
Organisation för Europas traditionella flygbolag
Aerodrome operating minima
Operativa minima vid flygplats
Värden för lägsta höjd och sikt för start och landning på flygplats. Uttrycks i höjd i fot och sikt i meter.
Aileron
Skevroder
Styr flygplanets lutning (bankning)
Air Carrier
Flygbolag
Flygbolag med större flygnät och oftast dominerande på en flygplats eller i en nation
Airline
Flygbolag
Flygbolag med reguljär eller charterflyg med större flygplan
Alpha
Alfa
Luftströmmens vinkel mot vingen
ALS
Automatiskt landningsystem
Automatic Landing System
Altitude
Flyghöjd
Flyghöjd över havet i standardarmosfär
AOC
Drift-tillstånd
Air Operator Certificate. Tillståndshandling för kommersiellt flyg
AOM
Aircraft Operating Manual
Handbok för bruk av viss flygplantyp
Approach
Inflygning
Den del av en flygning när flygplanet styr in mot en flygplats för landning.
ARN
Arlanda Flygplats
IATA-kod för Arlanda Flygplats
ASK
Availible Seat Kilometers
Ett flygbolags trafikutbud mätt i antalet stolar och kilometer under en period
ASTA
American Society of Travel Agents
Resebyråorganisation i USA
ATA
Air Transport Association & Actual Time of Arrival
ATA betyder Air Transport Association men det är inte en "parallell" till IATA. ATA har de stora amerikanska flygbolagen som medlemmar plus några associerade utlänningar som Aeromexico och Air Canada. ATA betyder också Actual Time of Arrival .
ATC
Air Traffic Control
Flygtrafikledning
ATD
Actual time of departure
Verklig avgångstid
ATIS
Aerodrome and Terminal Information Services
Automatiserad information från flygplats
ATS
AirTraffic Services
Flygtrafikledningstjänst
AVGAS
Aviation Gasoline
Flygbensin - blyad flygbensin
Budget Airline
Lågprisflygbolag
Flygbolag som flyger reguljärt till låga kostnader/priser
C/A
Cabin Attendant
Kabinpersoneal/Kabinbesättningsmedlem
CAA
Civil Aviation Authority/Administration
Luftfartsmyndigheten - tillsynsmyndigheten för luftfart i ett visst land
Cabin Factor
Kabinfaktor
Andel av flygplanets/bolagets utbud som är belagt med betalande passagerare. Fyllnadsgraden uttrycks i procent.
Canard
Ankvinge
Främre vinge/stabilisator
CDU
Control Display Unit
Den skärm som i cockpit visar navigeringsdata och andra uppgifter
CFIT
Controlled Flight Into Terrain
Kontrollerad flygning in i terräng som alltid orsakar allvarligt haveri. System för att undvika detta är GPWS
Clear air turbulence
Turbulens i klar luft
Turbulens utan förekomst av moln eller nederbörd
Climb
Stigning
Stigning med flygplan, mäts i fot per minut
Codesharing
Codeshare-flygning
Reguljär flygning där flera flygbolag säljer biljetter och ett av det samarbetande bolagen flyger. Exempe: Lufthansa flyget Arlanda - Frankfurt under flygnummer LH123. På samma flygplan finns platser som säljs av SAS på flygnummer SK123. Även om man köper en SAS-biljett så måste det anges i biljetten att det är Lufthansa som flyget (opererande flygbolag/operating carrier) enligt reglerna för Codeshare-flygningar
Crab
Upphållning
Kursvridning mot vinden för att kompensera för avdriften
Crew oxygen
Syrgas för besättning
Syrgas för besättning i flygplan för bruk i nödläge
Crosswind
Sidvind
Vind från sidan som påverkar flygplanet. Kompenseras genom upphållning.
Cruise
Planflykt
flygning på höjd med normalfart då flygplanet ej stiger ellen sjunker
CVR
Cockpit Voice Recorder
Bandspelare som spelar in ljud och tal i cockpit under flygning. En av de röda lådor som kallas "svarta lådor"
DA
Decision Altitude
Beslutshöjd vid landning. Mäts i höjd över havet.
Descent
Nedgång
Nedgång med flygplan, mäts i fot per minut
DH
Decision Height
Beslutshöjd, lägsta höjd flygplanet får sjunka till vid landning i dåligt väder baserad på radiohöjdmätaren
Drift
Avdrift
Sidoförflyttning p g a vinden
EAA
Experimental Aircraft Association
Organisattion för experimentbyggda luftfartyg. Chapter 222 utgör den svenska delen.
ECAC
European Civil Aviation Conferens
Europeiskt organ för civilflyg med 38 medlemsstater stater
EICAS
Engine Indication and Crew Alert System
EICAS = Engine Indication and Crew Alert System, alltså inte bara felvisning, primärt visas motor parametrar och felindikering är liksom stand-by.
Elevator
Höjdroder
Styr flygplanets rörelser i höjdplanet
ERA
European Regions Airlines Association
Organisation för Europas Regionalflygbolag
ETA
Expected eller Estimated time of arrival
Beräknad ankomsttid
ETD
Expected eller Estimated time of departure
Beräknad avgångstid
F/O
First Officer
Andrepilot, flygstyrman
FAA
Federal Aviation Administration
Amerikanska luftfartsmyndigheten
FAR
Federal Aviation Regulation
Federal Aviation Regulation. Flygsäkerhetsregler för USA och många andra länder.
FDR
Flygdataregistrator
Inspelningsapparat för 100-tals data från flygning. En av de två röda lådor som kallas "svarta lådor"
Fin
Fena
Stående fast yta på stjärten som ökar sidstabiliteten
FL
Flight Level
Flygnivå, den höjd uttryckt i hundratal fot alla flygplan färdas på med lufttrycket 1013,2 inställt på höjdmätaren
Flaps
Vingklaff
Anordning på vingen som fälls ut eller bakåt för att öka vingens lyftkraft
FLIR
Forward Looking Infra Red
Värmesökare på flygplan
Glidepath (Glideslope)
Glidbana
Vinkel vid inflygning för langning. Normalt c:a 3 grader. Markeras med radio eller ljusståle så att piloterna kan följa den.
GPWS
Ground Proximity Warning System
System på trafikflygplan som varnar för kollision med marken med ljud och ljus. GPWS = korrekt benämning på systemet, dess uppgift är att undvika s.k. CFIT = Controlled Flight Into Terrain.
Heading (HDG)
Kurs
Kompassriktning. Förkortning HDG = är det håll nosen pekar, kurs är korrigerat för vindupphållning.
Height
Flyghöjd
Flyghöjd över marken
IACA
International Air Charter Association
Organisation för charterflygbolag
IAPA
International Airline Passenger Association
Internationell organisation för flygpassagerare med inriktning på 0-vision avseende flygsäkerhet.
IATA
International AirTransport Association
Organisation för världens traditionella flygbolag. Sätter standards för flygbiljetter mm.
ICAO
International Civil Aviation Organisation
FN-organ för civilflyg med säte i Montreal i Canada. Närmare 180 stater är medlemmar.
IFR
Instrument Flight Regulations
Flygning enligt instrumentflygregler
ILS
Instrument Landing System
Sänder radiostrålar från banan som gör att flygplanet kommer rätt för landning i höjd- och sidled
INS
Inertial Navigation System
Navigeringssystem som inte behöver impulser utifrån utan arbetar med en stabiliserad gyroplattform
IR
Infrared
Huvudsakligen militär värmesökarteknik t ex i robotar
JAR
Joint Aviation Requirements
Gemensamma flygsäkerhetsregler för Europa, ersätts successivt med EU/EASA regler
JAR-FCL
Joint Aviation Regulation - Flight Crew Licence
Flight Crew Licence. Europeiska regler för flygcertifikat
JSF
Joint Strike Fighter
Världens kommande jakt/attackplan
Low Cost Airline
Lågkostnadsflygbolag
Flygbolag som flyger reguljärt till låga kostnader/priser
MLS
Microwave Landing System
Som ILS men på annan av markhinder mindre lättstörd mikrovågsfrekvens
NDB
Non-Directional Beacon
Markbaserad oriktad navigeringsfyr
Noise abatement procedures
Bullerreducerande procedurer
Flygplan minska bullerstärning kring flygplats genom särskilda flygvägar och/eller motorpådrag
OL
Operating Licence
Luftfartstillstånd
OM/MM/IM
Outer/Middle/Inner Marker
Fyrar som med ljud och olikfärgade ljus visar flygplanets position före landning Det är i flygplan en radiofyr som med hjälp av utrustning i cockpit fångar upp och avger signaler.
PATA
Pacific Area Travel Association
Reseorganisation för den Asiatiska regionen
PAX
Passagerare
I Flygbranschen vanlig benämning på flygpassagerare.
PiC
Pilot in Command
Befälhavare ombord på luftfartyg
Pitch
Vinkel mot luftström
Benämning för flygplans nosläge eller propellervinkel som anger hur den förhållr sig till anblåsande luftström.
QNH
QNH
QNH är lufttrycket på den aktuella platsen nedräknat till havsytans nivå om det funnits någon sådan just där. Det betyder, att höjdmätaren inte visar noll när flygplanet står på marken utan fältets höjd över havet. Fördelen är, att alla hinder på kartan visas på samma sätt i höjd över havet. QNH uttrycks i HektoPascal (tidigare Millibar) och i standardförhållanden är trycket 1013,2
Regional Airline
Regionalt Flygbolag
Flygbolag med verksamhet i en region, oftast med matarflyg till ett större flygbolag och/eller trafik mellan mindre orter.
Roger
OK, Jag bekräftar
Svar på order eller information, bekräftar att meddelandet är uppfattat
RPK
Revenue Passenger Kilometer
Revenue Passenger Kilometer. Ett flygbolags resultat av transporterade passagerare i kilometer under en tidsperiod
Rudder
Sidroder
Ett stabiliserande roder som används vid start och landning i sidvind och vid urgång ur spinn
RWY
Runway, rullbana
Rullbana som används vid start och landning.
Seat mile
Sätesmil (km)
Sträcka som en flygplanstol färdas i engelska mile (kilometer)
SID
Standard Instrument Departures/Standardiserad utfl
Fastställda utflygningsvägar efter start
SLAR
Side Looking Radar
Sökradar på flygplan som ser åt sidorna
SLOT
SLOT-tid
Vi är inte säkra på den förkortningens härkomst. Men SLOT eller SLOT-tider är angivande av en tilldelad tidpunkt för start, landning eller passage av en punkt för ett flygplan. det engelska ordet "slot" som enligt Nordstedts ordbok betyder: slot •[slot] s springa, [smal] öppning, slits; myntinkast; brevinkast spår, fals, ränna mm.
Spin
Spinn
En roterande dykande rörelse där ena vingen förlorat lyftkraften
Stabilizer
Stabilisator
Oftast bakre vingliknande horisontell yta som håller flygplanet i balans i höjdled
Stall
Stall
Vingen tappar lyftkraften p g a för låg fart eller för hög belastning
STAR
Standard Terminal Arrival Routes
Fastställda inflygningsvägar till en landningsbana. Standardiserad Inflygning med särskilt namn.
Swedish Air Transport Society
Svenskt Flyg
Organisation för Sveriges kommersiella flygverksamheter
Take Off
Start
Den del av en flygning när flygplanet accelererar från stillastående till den fart när flygplanet flyger.
Taxiway
Taxibana
Smalare hårdgjord bana. Används av flygplan för att förflytta sig mellan rullbana och parkeringsplats
TCAS
Traffic Alert & Collision Avoidance System
Varnar för annat flyg i närheten. Används också för att hålla positionen i relation till andra flygplan
Track
Färdväg
Traffic pattern
Trafikvarv
Flygplans bana runt ett fält för landning.
TWR
Tower
Flygledningstorn där flygledare leder trafiken på ett flygfält
VFR
Visual Flight Rules
Flygning med marksikt
Widebody
Flygplan med dubbla gångar i kabinen
Flygplan med så många storsrader i bredd, ofta 8 eller fler, att det behövs dubbla mittgångar. För fraktflyg gäller motsvarande storlek.
VOR
VHF Omnidirectional Range
Markbaserad riktad navigeringsfyr
Yaw
Gir
Sväng - kursändring - med nosen på flygplanet horisontellt. Motverkas med sidoroder.
Yield
Intäkt per passagerare och sträckenhet
Inkomsten i genomsnitt från flygbiljetter av en viss typ eller för en viss sträcka. Yield är ett ofta slarvigt/felaktigt användt uttryck för "intäkt", yield betyder intäkt per en enhet, tror att den mest korrekta och vedertagna definitionen av yield i flygbranschen är: intäkt per flugen passagerarkilometer, revenue per RPK.
Vemco
Pilotshop
Air-BP
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev