Skriv ut  

Final Call för SAS

Flygnyheter, Anders Carlsson, den 12 november 2012
SAS lanserar omfattande plan för att förbättra lönsamheten och säkerställa långsiktig finansiell beredskap – nya kollektivavtal måste ingås inom mycket kort tid

SAS VD

JUST NU OM SAS I P1


4Excellence levererar: 607 MSEK i resultat före skatt och engångsposter under tredje kvartalet
- Passagerarintäkter: +9%
- Enhetskostnad: -6,1%
Ny offensiv plan - 4Excellence Next Generation (4XNG) - som gör upp med SAS strukturella och finansiella utmaningar
- Åtgärder med årlig positiv resultateffekt om cirka 3 miljarder SEK; inklusive nya kollektivavtal med bland annat förändrade pensionsvillkor och kraftig minskning av administrationen
- Avyttring av tillgångar med likviditetseffekt om cirka 3 miljarder SEK
- De nya pensionsordningarna reducerar avsevärt den negativa effekten av förändrade redovisningsregler för pensioner
Huvudaktieägare och banker ställer kreditfacilitet om 3,5 miljarder SEK till förfogande fram till mars 2015, villkorat av fullt genomförande av 4XNG-planen, att nya kollektivavtal ingås samt att parlamentariska godkännanden erhålls
Bolagets existens är beroende av att de nya kollektivavtalen ingås
En enhällig styrelse stödjer den framlagda planen och rekommenderar alla anställda att ställa sig bakom den. Styrelsen i SAS träffas igen söndag 18 november 2012 för att besluta om förutsättningarna finns för planens genomförande
Juli-September 2012

Intäkter: 11 096 (10 616) MSEK
Antal passagerare: ökade med 315 000 (4,5%)
Passagerarintäkter justerat för valuta och engångsposter: ökade med 9,4%
Resultat före skatt och engångsposter: 607 (298) MSEK
EBT-marginal före engångsposter: 5,5% (2,8%)
Resultat före skatt: 568 (276) MSEK
Periodens resultat: 434 (214) MSEK
Resultat per aktie: 1,32 (0,65) SEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten -123 (232) MSEK
Januari-September 2012

Intäkter: 32 079 (31 248) MSEK
Antal passagerare: ökade med 865 000 (4,2%)
Passagerarintäkter justerat för valuta och engångsposter: ökade med 5,1%
Resultat före skatt och engångsposter: -305 (155) MSEK
EBT-marginal före engångsposter: -1,0% (0,5%)
Resultat före skatt: -193 (448) MSEK
Periodens resultat: 25 (392) MSEK
Resultat per aktie: 0,08 (1,19) SEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 768 (396) MSEK

Koncernchefens kommentarer

”Nu banas väg för ett nytt, starkt och konkurrenskraftigt SAS”

SAS står inför stora och nödvändiga förändringar. Med 4Excellence Next Generation ska vi etablera en helt ny plattform för SAS framtid. En omfattande plan som kräver mycket av hela organisationen men som är nödvändig för att möta de förutsättningar som råder i marknaden. En plan som ska säkra att SAS även framöver kan spela en viktig roll för många miljoner människor i Skandinavien, kan nå uthållig lönsamhet och kan ge en god avkastning. Vi har nu de finansiella förutsättningar som krävs för att genomföra planen genom den kreditfacilitet som omförhandlats med banker och huvudägare. Kreditfaciliteten är dock villkorad av att planen genomförs till fullo och att nya kollektivavtal kommer på plats inom en mycket kort tid.

4Excellence Next Generation (4XNG)
Den nya planen är mycket omfattande och innebär långtgående kostnadssänkningar om cirka 3 miljarder SEK, utöver redan pågående aktiviteter i 4Excellence. Planen 4XNG är inte enbart ett besparingsprogram utan ger även förutsättningar för ökad flexibilitet, minskad komplexitet och sänkta kostnader. Detta gör att vi effektivt kan konkurrera på den växande privatresemarknaden och samtidigt bibehålla konkurrenskraften på den för oss viktiga affärsrese-marknaden.

Planens huvudområden omfattar bland annat nya kollektivavtal för flygande personal med marknadsmässiga löne- och tjänstgöringsvillkor, vilket öppnar för betydande effektivitetsförbättringar i planering och schemaläggning. Vidare ska nya premiebestämda pensionslösningar införas för merparten av de anställda vilket kommer att minska den negativa effekten på eget kapital med cirka 2,8 miljarder SEK, som uppkommer när den reviderade IAS19 ska tillämpas. Inom administrationen genomförs centralisering till Stockholm och ytterligare outsourcing, vilket medför en minskning av antalet anställda med cirka 800 heltidstjänster. Utöver detta planeras outsourcing av Ground Handling och ytterligare delar av kundservice samt besparingar och effektivisering inom IT.

Sammantaget är målsättningen att dessa åtgärder ger en kraftig reduktion i enhetskostnaden.

Avyttring av tillgångar om cirka 3 miljarder SEK
Planen omfattar även avyttring samt ny finansiering av tillgångar för att minska bolagets långsiktiga beroende av kreditfaciliteter. Avyttringarna samt ny finansiering förväntas påverka likviditeten positivt med cirka 3 miljarder SEK. Här ingår bland annat Widerøe, SAS Ground Handling samt fastigheter och andra tillgångar.

Förlängd kreditfacilitet säkerställer den finansiella beredskapen
Vi har nått en överenskommelse om att öka den befintliga kreditfaciliteten på 3,1 miljarder SEK till 3,5 miljarder SEK och samtidigt förlängt löptiden till 31 mars 2015. SAS bilaterala faciliteter uppgående till 1,25 miljarder SEK kommer att avslutas eftersom dessa faciliteter ger begränsad nytta till en hög finansiell kostnad. Den nya faciliteten är villkorad av att nya kollektivavtal ingås. Denna facilitet tillsammans med SAS likvida medel, ger oss den finansiella beredskap som krävs under tiden vi genomför planerade avyttringar och får resultateffekt av kostnadsreduktionerna.

Bakom kreditfaciliteten står sju banker, de skandinaviska staterna samt KAW. De skandinaviska staternas deltagande kräver i vissa fall parlamentsbeslut.

Positivt tredje kvartal
I en mycket svår och konkurrensutsatt marknad är den positiva utvecklingen under det tredje kvartalet ett bevis på att implementeringen av strategin 4Excellence ger resultat. Som ett resultat av genomförandet av 4Excellence har SAS kunnat öka passagerarintäkterna med 9% och sänka enhetskostnaden (CASK - bränsle och valutajusterat) med 6% procent under det tredje kvartalet 2012. Vårt resultat före skatt och engångsposter för tredje kvartalet förbättrades med 309 MSEK till 607 MSEK.

Framtidsutsikter och bolagets fortsatta verksamhet
I rapporten för andra kvartalet 2012 meddelades att osäkerheten i den ekonomiska utvecklingen, flygbränsle-priserna och valutakurser samt ett starkt konkurrenstryck, gör att SAS inte ger någon lönsamhetsprognos för helåret 2012. Mot bakgrund av dessa osäkerhetsfaktorer och för att adressera SAS strukturella och finansiella begränsningar, implementeras 4XNG-planen med cirka 3 miljarder SEK i årlig positiv resultateffekt, varav 1,5 miljarder SEK under räkenskapsåret 2012/2013. Med enbart en oredovisad månad kvar av det förkortade räkenskapsåret 2012 (jan-okt) så är bedömningen att SAS koncernen kommer rapportera ett svagt negativt resultat före skatt och engångsposter. Som en följd av åtgärderna i 4XNG kommer omstrukturerings- kostnader och engångsposter att uppgå till cirka 1,5 miljarder SEK varav cirka 0,9-1,0 miljarder SEK kommer att belasta räkenskapsåret 2012. Ovanstående framtidsutsikter och förlängningen av kreditfaciliteten är villkorade av att nya kollektivavtal ingås. Bolagets existens är beroende av att dessa kollektivavtal ingås inom mycket kort tid.

Stockholm, 12 november 2012

Rickard Gustafson
Verkställande direktör och koncernchefKommentera artikeln
Det finns 24 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Äntligen
Skrivet av En som vet, 2012-11-15 16:40:35
Att de skulle ta så lång tid innan det som nu görs, vilket borde ha gjorts för över 25-30 år sedan. Fernissan i väggarna på SAS den är svår att ta bort Häslningar från en som haft det bra under 40 år som SAS tjänsteman på mellannivå.
Anmäl inlägget
Äntligen
Skrivet av En som vet, 2012-11-15 16:40:15
Att de skulle ta så lång tid innan det som nu görs, vilket borde ha gjorts för över 25-30 år sedan. Fernissan i väggarna på SAS den är svår att ta bort Häslningar från en som haft det bra under 40 år som SAS tjänsteman på mellannivå.
Anmäl inlägget
SAS
Skrivet av Micke, 2012-11-13 19:37:14
Om SAS ska överleva så måste bolaget satsa mer på långlinjer från arn och fånga upp alla som annars reser med andra bolag ut i världen. Jag flög förra veckan till ORD från Kalmar via arn och hade en kanon resa bra service god mat och bra maskin A330. Hoppas nu att SAS ledning vaknar i sista minuten och satsa på arn. Sverige är bolagets största marknad och jag vet att folk gärna flyger SA men då måste bolaget satsa.
Anmäl inlägget
SAS är mycket BRA
Skrivet av Passagerare, 2012-11-13 13:48:33
Flög måndag morgon från Norrlänsk stad med SAS till Stockholm och sedan vidare till Chicago med anslutning till Orlando.
Billig biljett hela vägen. Baggaget checkat hela vägen. Kompeten och trevlig personal.
Allt på ett bokningsnummer. God klass på flygplanen (inga barnsjukdommar som Dreamliner [delaminering av komposit i stjärtpartiet]). Säkert och beprövat.
En konkurs av SAS skulle ha kostat upp till 1,5 miljarder extra pga Lönegarantin.
Anmäl inlägget
Katastrofal plan !
Skrivet av Claes B Nilsson, 2012-11-13 12:11:47
SAS ägarna (Wallenberg) och hela SAS ledningen har tappat kontakt med verkligheten när de tror att den nya planen kan rädda SAS. Man tror fortfarande att flygande affärsmän föredrar god service och många avgångstider att välja på före lågt pris och färre avgångstider. Det är ju just den synen på flygtransporter som försatt SAS i den situationen de befinner sig i. De har uppenbarligen ännu inte insett att de allra flesta ser en flyresa som en transport från A till B och inget annat.
Anmäl inlägget
Bemanningsföretag
Skrivet av Dr.Watson, 2012-11-12 22:49:20
Trenden på svensk arbetsmarknad speciellt i flygbranschen är att anställa folk via bemanningsföretag, då ofta utländska sådana. Bolagen slipper då betala höga sociala avgifter och tjänstepensioner, liksom SAS konkurrenter undviker idag. Om SAS kopierar denna trend skulle konkurrensen skulle bli mer rättvis.
Anmäl inlägget
Slutet är nära
Skrivet av Sven, 2012-11-12 21:51:20
Håller med Pepe om att inrikesflyget är lönsamt både i Sverige och Norge på många destinationer. Problemet med SAS är att de koncentrerat allt på Köpenhamn vilket resulterar i att fler och fler väljer alternativa bolag som flyger direkt eller till större nav.

Lika bra att spendera sina Eurobonus poäng medan de finns kvar.
Anmäl inlägget
4Excellence
Skrivet av Skepparen , 2012-11-12 21:49:38
4Excellence heter det denna gången.Det hjälper inte om man inte tar tag i grundproblemet.Ledningen har nu förstått detta till slut.Bara synd att det ska ta 10-15 år att förstå detta.Den här manövern skulle varit gjord för länge sedan.Det kommer inte att gå denna gången heller.Låt det gå i konkurs och sedan starta om bolaget med ett rent papper.Då har SAS en chans med sin kompetens.Det finns flygbolag som har gjort detta med framgång.Till och med dagen efter KK.Ingen är perfekt.Lycka till.
Anmäl inlägget
Om SAS försvinner
Skrivet av GSEspotter, 2012-11-12 21:35:16
Om SAS försvinner, vilket blir då det "svenska flygbolaget"? Alla länder har ju ett flygbolag, skulle vårt bli Malmö Aviation då?
Anmäl inlägget
Linjeflygsyndromet
Skrivet av Kapten Kangaro, 2012-11-12 21:00:08
För en månaden sa SAS - ledningen, att nu år det bra. Efter ett par veckor allt ramlar ihop somett korthus. Nu är sista chansen att anpassa kotymen till vad den klara av. Akta sig för ett konkurs Linjeflyg syndrom.
Anmäl inlägget
Die dumme Schweden
Skrivet av Örjan, 2012-11-12 19:45:43
I Sverige säger man att vi behöver ett skandinaviskt flygbolag för att gynna skandinaviska företag.
I Danmark säger man att man behöver ett skandinaviskt flygbolag för att gynna DANSKA företag....oj, vad vi godtrogna svenska blivit blåsta genom tiderna
Anmäl inlägget
Pumpa pengar
Skrivet av Tompa, 2012-11-12 19:18:02
Ser att en del säger att Sverige pumpar pengar till SAS dk, konstigt nog säger Danskarna precis tvärtom.
Däremot kan jag ju säga att flygbranshen som helhet är genomrutten...
Anmäl inlägget
Pepe,
Skrivet av pf, 2012-11-12 18:44:56
vi norrmenn klarer oss uten svensker...swedish air lines, 80 prosent norsk innenriks?? Hva mener du egentlig, dette er jo lønnsønne deler
Anmäl inlägget
Lägg ner
Skrivet av Peppe, 2012-11-12 17:06:55
Lägg ner, starta om som ett nationellt alternativt svenskt-norskt bolag med fokus på Sverige. På detta sättet får många av de anställda tillbaka sina jobb och vi slipper mata svenska skattekronor i danskens och storflygplatsen kastrups fickor.
Anmäl inlägget
Dags
Skrivet av swedish airlines please, 2012-11-12 17:01:27
för svenska staten och näringslivet att starta ett eget bolag som inte är beroende av mellanlandning i CPH och att norskt inrikesflyg suger ur 80 procent av verksamheten. Detta trots att SAS till största selen är svenskt, ynkligt. Till och med lilla brusande Grekland och Finland som ör hälften så stort som Sverige lyckas med egna bärande flygbolag.
Anmäl inlägget
DY lever verkligen på lånade pengar.
Skrivet av Kalle, 2012-11-12 16:59:33
Lånen på alla flygmaskiner är garanterade av amerikanska staten. Lönsamheten är inte lysande, i förhållande till de gigantiska investeringarna.
Anmäl inlägget
Kanske dags att tänka om (?)
Skrivet av Marcus, 2012-11-12 16:57:36
Nu har danskarna pumpas oss svenskar och norrmän på pengar i drygt 50-talet år, genom att tvinga oss till Cph/Kastrup och förvägra oss andra normala fungerande non-stop linjer . Må SAS gå i graven, dock synd om de som tvingas lämna av skäl som baseras på snobberi och misskötsel
Anmäl inlägget
DY...
Skrivet av Micke, 2012-11-12 16:24:12
Dy betalar varken skatt eller sociala avgifter så det är nog inte så välskött privatägt bolag som det skrivs om samt att dom är högt belånade och vad händer med DY om dom i 2-3 kvartal efter varandra visar sämre siffror?....
Anmäl inlägget
Lånade pengar
Skrivet av Reality check, 2012-11-12 14:53:13
Att driva ett företag med lånade pengar är skevt. Ge mig en orsak till att slänga flera miljarder rakt in i ett svart hål? Det finns ju ingen lönsamhet i företaget. Sen känner jag också att Richard kanske skulle sänkt sin lön ytterligare för att visa att han menar allvar. Sänkningen är ju inte kännbar för honom direkt. Han behöver knappast svälta.
Anmäl inlägget
J, det er sånne holdninger som du skriver her som
Skrivet av pf, 2012-11-12 14:34:18
for ethvert bolga. Man må aldri tro at man er for "fine" til å gå i KK. Blir som noen fotballag som ikke tror de kan rykke ned-kamper må spilles, på idrettens premisser.
Anmäl inlägget
Aj aj aj SAS
Skrivet av Patrik, 2012-11-12 14:18:47
Det som är skevt är att SAS inte har gått i konkurs för länge sen. I hur många år ska man ha konstgjord andning på skattebetalarnas bekostnad?? Norwegian t.ex. är privatägd och klarar sig väldigt bra på sina egna ben. Här är det inga bidrag som skjuts in! Sen är det inte så konstigt att Norwegian går bra. Nya flygplan, trevlig personal och billiga biljetter gör SAS till ett skit bolag i jämförelse!
Anmäl inlägget
Anpassining..
Skrivet av Flygardrängen, 2012-11-12 14:04:44
Anpassning. Kompetensen fnns ju, återstarta Snowflake. Gör om, gör bättre.
Anmäl inlägget
SAS
Skrivet av J, 2012-11-12 11:35:49
Tragiskt. Ett ärofyllt gammalt bolag som SAS med all kompetens ska behöva lämna utrymme åt några skitbolag som Ryanair och Norwegian. Något är skevt. Riktigt jävla skevt.
Anmäl inlägget
Offensiv
Skrivet av Vi har hört det förr, 2012-11-12 11:15:44
SAS måste göra en offensiv affärsplan, annars försvinner bolaget. Och de gamla doktrinerna som långdistans bara från CPH utom i undantag måste bort...
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
TFHS
Pilotshop
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev